Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Internaat Vlaamse Ardennen. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Internaat Vlaamse Ardennen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met Internaat Vlaamse Ardennen, vragen we u een paar gegevens in te vullen. Internaat Vlaamse Ardennen zal nooit deze informatie aan iemand bekend maken, tenzij we verplicht worden door een overheidsinstantie, politie,... in het kader van een inbreuk. De informatie kan wel gebruikt worden om u te informeren over onze producten diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van ons ledenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
  • voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes.
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Internaat Vlaamse Ardennen.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het inlogsysteem. Onze cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 1 dag. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat Internaat Vlaamse Ardennen onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om Internaat Vlaamse Ardennen daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: internaat.ronse@sgr21.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.